Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για καμπ δημιουργικής απασχόλησης

17/11/2016 08:57 on Ειδήσεις Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  Ηλ/λη :17/11/2016
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                        Αρ.Πρωτ.:1977 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
Δ/νση : Μεσσηνίας και Δαμασκηνού(Δημ. Κολυμβητήριο)   
Τηλ. : 210 9944001                                                                        
Fax : 210 9910036                                                                          

Προς:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ενημερώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο προτίθεται να προχωρήσει στην έναρξη νέας συνεργασίας για την πραγματοποίηση του camp δημιουργικής απασχόλησης στο Α΄ κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης σύμφωνα με την 141/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει το ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να αποδεχθεί κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις και όρους

Σε περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας των κατατεθειμένων προσφορών, θα αξιολογηθεί η ευνοϊκότερη προσφορά σε παροχή υπηρεσιών, οικονομική, και γενικότερα η συμφερότερη σχετικά με την εκτέλεση της δράσης και τα έσοδα του Νομικού Προσώπου, τα οποία θα συνεκτιμηθούν από τον Πρόεδρο του Ν.Π. σε συνεργασία με την Πρ/νη του Αθλητικού Τμήματος κα Ψήμμα Ελένη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.    Βεβαίωση της Δ/νσης Ταμιακής Υπηρεσίας περί μη οφειλής στο Δήμο Ηλιούπολης και στον ΠΑΟΔΗΛ του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου.

2.    Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του.

3.    Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 µε θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ στην οποία ο δηλών - υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει ανεπιφύλακτα:

• ότι γνωρίζει τους όρους  και τις διατάξεις που διέπουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος  που διενεργείται

•ότι έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

• ότι επισκέφθηκε και γνωρίζει τους χώρους ,και την κατάσταση αυτού που θα γίνουν οι δράσεις,

• ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από συµβάσεις του δημοσίου,

• ότι γνωρίζει τους εκ του νόµου περιορισµούς και απαιτήσεις της νόµιµης λειτουργίας της επιχείρησης που θα λειτουργήσει,

• ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή,

• ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση του ΠΑΟΔΗΛ για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση της δράσης,

• ότι συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος

• ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, ούτε τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει κινηθεί διαδικασία υπαγωγής του στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε άλλη ανάλογη ρύθμιση. Δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα.

4.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπ. Δήλωση ότι θα το προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάληψη της δράσης.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Ν.Π. απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 14 ετών και περιλαμβάνει δραστηριότητες με εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα στις κάτωθι εγκαταστάσεις:

 

  • Σάλα Α΄ Κλειστό Γυμναστήριο
  • Αίθουσες Α΄ Κλειστού Γυμναστηρίου
  • Περιβάλλοντας χώρος Α΄ Κλειστού Γυμναστηρίου
  • Γ΄ Κλειστό Γυμναστήριο (μπαλόνι)
  • Αίθουσες 13ου Δημοτικού Σχολείου

Α)Οι δραστηριότητες που θα πρέπει, κατ΄ελάχιστον, να πραγματοποιούνται είναι οι εξής:

·         Αθλητικές (όλα τα γνωστά αθλήματα που αγαπούν τα παιδιά καθώς επίσης και πολλά μη διαδεδομένα ολυμπιακά αθλήματα όπως το μπέιζμπολ, το σόφτμπολ, το χόκεϊ`, το μπάντμιντον, η τοξοβολία κ.α).

·         Καλλιτεχνικές (μουσική, χορός, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, κατασκευές γλυπτική κ.α.)

·         Εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. εργαστήρια αρτοποιίας, μελισσοκομίας, διατροφής, αγγειοπλαστικής, κηπουρικής, σοκολάτας, ανακύκλωσης- κομποστοποίησης, αρχαιολογίας κ.α.)

·         Εκπαιδευτικές επισκέψεις- ψυχαγωγικές εκδρομές.

·         Οτιδήποτε άλλο βοηθά στην δημιουργική απασχόληση παιδιών

Β) ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΙ :   Την περίοδο Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς 2016-2017

          Την περίοδο του Πάσχα 2017

Την περίοδο καλοκαιριού 2017 (Ιούνιος-Ιούλιος)

Τον Σεπτέμβρη 2017

Την περίοδο Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς 2017-2018

Σε όλες τις παραπάνω περιόδους το camp να λειτουργήσει όλες τις ημέρες των σχολικών διακοπών.

ΩΡΑΡΙΟ

07.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.

& 14.00 μ.μ. – 16.00 μ.μ.( επέκταση ωραρίου )

Γ)ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ -  ΕΣΟΔΑ ΠΑΟΔΗΛ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

·      ΔΗΜΟΤΕΣ :                  5€/ημέρα (Το ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)

·      ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ:           6€/ημέρα(Το ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 1€/ημέρα (ΔΗΜΟΤΕΣ&ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ)(Το ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται)

ΕΣΟΔΑ ΠΑΟΔΗΛ

Στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης θα εγγραφούν δωρεάν έως 15 παιδιά απόρων οικογενειών που θα υποδείξει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

Τα έσοδα που θα προκύψουν από τις πρώτες 70 εγγραφές για την περίοδο του καλοκαιριού, θα καλύψουν τις μισθοδοσίες, και ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων.

Από τις 71 εγγραφές κα ιάνω θα αποδίδεται το 25% των εσόδων στον ΠΑΟΔΗΛ.

Τα έσοδα που θα προκύψουν από τις πρώτες 40 εγγραφές για τις περιόδους Πάσχα και Χριστουγέννων , θα καλύψουν τις μισθοδοσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων.

Από τις 41 εγγραφές θα αποδίδεται το 25% των εσόδων στον ΠΑΟΔΗΛ.

Σε κάθε περίπτωση αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των 70 ή 40 παιδιών η εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει στον ΠΑΟΔΗΛ το συμβολικό ποσό των 50,00€.

Δ)ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το camp θα διεξαχθεί υπό την επίβλεψη του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. και θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό με προσλήψεις ιδιωτικής πρωτοβουλίας

1 υπεύθυνος συντονιστής

1 εκπαιδευτής /20 παιδιά

1 γιατρός

1 γραμματεία

1 καθαρίστρια

Η εταιρία έχει υποχρέωση να ασφαλίσει το προσωπικό της σε κρατικό φορέα και να προσκομίσει αντίγραφα των τίτλων σπουδών των εκπαιδευτών και του γιατρού που θα απασχολήσει στο πρόγραμμα.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου κλειστές και σφραγισμένες στην οδό Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, 16341 Ηλιούπολη από την Πέμπτη 17/11/2016 μέχρι την Τετάρτη 23/11/2016 και από τις ώρες 8.30 έως 14.00.

 

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                        ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ