ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων – εγκαταστάσεων του Ν.Π.»

14/11/2016 15:01 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Ηλιούπολη:14/11/2016

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                       Αρ.Πρωτ.:1948

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Συντήρηση και επισκευή κτιρίων – εγκαταστάσεων του Ν.Π.»

 

Ο Πρόεδρος

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων – εγκαταστάσεων του Ν.Π.», προϋπολογισμού 12.600€ χωρίς Φ.Π.Α. εκ των οποίων το ποσό των 500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6261.0003 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. Έτους του 2016 ενώ για το υπόλοιπό ποσό 12.100,00€ πλέον Φ.Π.Α. θα γίνει πρόβλεψη που θα βαρύνει τον ίδιο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Οδός: Μεσσηνίας και Δαμασκηνού

Ταχ.Κωδ.:163.45

Τηλ.:210-9944001

Telefax:210-9910036

E-mail: Xpapad@ilioupoli.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://athlitismos.dimosilioupolis.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών, Μεσσηνίας και Δαμασκηνού (Δημοτικό Κολυμβητήριο), 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 με 14:00) Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Κωδικός CPV: 50700000-2

 

4. Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης βλαβών που παρουσιάζονται στους χώρους των εγκαταστάσεων του Ν.Π. και οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Τεχνικό Συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ενδεικτικά αναφέρονται, η παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης – ηλεκτρολογικά, αποκατάσταση βλαβών μονώσεων, σιδηρών κατασκευών, αλουμινίων, υαλοπινάκων, χρωματισμών κλπ στους χώρους του Ν.Π.

Η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Ν.Π.

 

5. Χρόνος παράδοσης εκτέλεσης υπηρεσίας: ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα παροχή υπηρεσιών σχετική με το αντικείμενο. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση.

 

7. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μια ή και για περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων.

 

8. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται (σε σφραγισμένο φάκελο) στο Πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ., Δ/νση: Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, Ηλιούπολη (Δημοτικό Κολυμβητήριο) Τ.Κ 16345 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 13:00.

Το άνοιγμα των προσφορών θα από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών μετά τη λήξη της κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία του Ν.Π., οδός Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, Ηλιούπολη (Δημοτικό Κολυμβητήριο) όπου θα μπορούν να παρευρεθούν και οι ενδιαφερόμενοι.

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.

Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται στο τέλος εάν όλα τα δικαιολογητικά είναι εντάξει.

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς.

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό.

 

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

10. Χρηματοδότηση: Το συνολικό κόστος της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 12.600€ χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσό των 500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6262.0039 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. Έτους του 2016 ενώ για το υπόλοιπό ποσό 12.100,00€ πλέον Φ.Π.Α. θα γίνει πρόβλεψη που θα βαρύνει τον ίδιο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

 

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Ν.Π.

 

 

                                                                  

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΓΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)»

 

Αριθ. Μελέτης :     53/2016

 

 

Τίτλος Εργασίας:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.»

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης βλαβών που παρουσιάζονται στους χώρους των εγκαταστάσεων του Ν.Π. και οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Τεχνικό Συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ενδεικτικά αναφέρονται, η παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης – ηλεκτρολογικά, αποκατάσταση βλαβών μονώσεων, σιδηρών κατασκευών, αλουμινίων, υαλοπινάκων, χρωματισμών κλπ στους χώρους του Ν.Π.

Η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Ν.Π.

Το συνολικό κόστος της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 12.600€ χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσό των 500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6261.0003 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. Έτους του 2016 ενώ για το υπόλοιπό ποσό 12.100,00€ πλέον Φ.Π.Α. θα γίνει πρόβλεψη που θα βαρύνει τον ίδιο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μια ή και για περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων όπως αναλύονται στο ενδεικτικό προυπολογισμό.

 

 

                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας Μηχανικός                                            Ο Πρ/νος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

 

 

Αθανάσιος Λαλλάς                                                   Ιωάννης Γουρλής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΓΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)»

 

Αριθ. Μελέτης :     53/2016

 

 

Τίτλος Εργασίας:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.»

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Αποκατάσταση βλαβών οικοδομικών εργασιών σε χώρους του ΠΑΟΔΗΛ

Ωρα/Υπηρεσία

80

20,00

1600,00

 

 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ

1600,00

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

384,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1984,00

ΟΜΑΔΑ Β΄:

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης – αποχέτευσης σε χώρους του ΠΑΟΔΗΛ

Ωρα/Υπηρεσία

250

20,00

5000,00

 

 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ

5000,00

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

1200,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

6200,00

ΟΜΑΔΑ Γ΄:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρολογικών δικτύων σε χώρους του ΠΑΟΔΗΛ

Ωρα/Υπηρεσία

300

20,00

6000,00

 

 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ

6000,00

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

1440,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

7440,00

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΟΜΑΔΑ Α΄+ ΟΜΑΔΑ Β΄+ ΟΜΑΔΑ Γ΄= 1.984,00+6.200,00+7440,00= 15.624,00€

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας Μηχανικός                                            Ο Πρ/νος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

 

Αθανάσιος Λαλλάς                                                   Ιωάννης Γουρλής

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΓΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)»

 

Αριθ. Μελέτης :     53/2016

 

 

Τίτλος Εργασίας:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.»

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Αρθρο 1: Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:

1.    Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

2.    Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3.    Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07

4.    Οι διατάξεις του Π.Δ. 113/10

Αρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:

- Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Τεχνική Έκθεση

- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

-Προϋπολογισμός προσφοράς

 

Αρθρο 3: Αντικείμενο εργασίας

Με την παρούσα Συγγραφή προβλέπονται εργασίες επισκευής και αποκατάστασης βλαβών στις εγκαταστάσεις του Ν.Π. Οι εργασίες θα εκτελούνται από κατάλληλα συνεργεία του Αναδόχου τα οποία θα μεταβαίνουν επί τόπου της κάθε επέμβασης με όχημα και εργαλεία.

 

Αρθρο 4: Υποχρεώσεις Αναδόχου

α)Για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο σύνολό του ή ατομικά κάθε υπάλληλος, εργατοτεχνίτης, Εργάτης κ.λ.π. αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος ο οποίος έχει και όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις, Αστικές, Εργατικές, Ποινικές, Ασφαλιστικές , Φορολογικές κ.λ.π. απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο και κάθε εν γένει Οργανισμός και Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και κάθε εν γένει ιδιώτη ή Τρίτου.

Οι εισφορές για το απασχολούμενο στο έργο προσωπικό ήτοι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη προς το Ι.Κ.Α. ή προς οποιοδήποτε άλλο Ταμείο Κύριας ή Επικουρικής ασφάλισης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Καμία πληρωμή δεν θα γίνεται αν δεν προσκομίσει ο Ανάδοχος πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η Ασφαλιστική Ενημερότητα του ιδίου και των εργασιών

β)Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών αλλοδαπούς εργαζόμενους πρέπει αυτοί να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι με άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, και ασφαλισμένοι στον αρμόδιο Ασφαλιστικό Οργανισμό.

Απαγορεύεται αυστηρά η απασχόληση ανηλίκων υπαλλήλων ή αλλοδαπών χωρίς άδεια εργασίας

γ)Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι αυτοαπασχολούμενος και απασχολεί προσωπικό είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία να απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας.

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να κοινοποιείται στην Υπηρεσία καθώς επίσης και στο Τμήμα της ΜΕΕΚ που αφορά αξιολόγηση των κινδύνων του έργου που του ανατίθεται.

δ)Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφοδιάζει το προσωπικό του με τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας ήτοι:

-ρουχισμό, γιλέκα σήμανσης, κράνος

-υποδήματα ασφαλείας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 345-53

-τον κατά περίπτωση απαιτούμενο εξοπλισμό όπως ωτοασπίδες, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, μάσκες αναπνοής, ζώνες ασφαλείας κ.α.

ε)Για κάθε εργασία με παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος είναι απαραίτητη η παρουσία αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ή αντίστοιχη ειδικότητα μηχανικού Τ.Ε. ή Π.Ε. ο οποίος και θα πιστοποιεί εγγράφως την εν λόγω εργασία.

στ)Όταν οι εργασίες γίνονται σε σημεία διέλευσης κοινού θα τοποθετούνται προειδοποιητικά σήματα και θα αποκλείεται η περιοχή με χρήση προειδοποιητικής ταινίας ή πλέγματος

ζ)Όταν γίνονται εργασίες σε ύψος πάνω από 1,80 μ. από το έδαφος φοράμε πάντα ιμάντα ασφαλείας.

η)Ο εξοπλισμός (εργαλεία, οχήματα, ανυψωτικά, λοιπά μηχανήματα) που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να είναι εφοδιασμένα πάντα με την απαιτούμενη από τη Νομοθεσία άδεια λειτουργίας τους

θ)Η καθαριότητα και η ευταξία του χώρου εργασίας είναι ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος μετά το πέρας της εργασίας, παραδίδει το χώρο μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού αχρήστων , κλπ. υλικών αφού έχει καθαριστεί και αποκατα-σταθεί πλήρως από άποψη λειτουργικότητας και ασφάλειας

ι)Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την υπογραφή της σύμβασης να ασφαλίσει το έργο κατά παντός κινδύνου σε περίπτωση πρόκλησης ατυχημάτων κατά την διάρκεια του έργου

 

Αρθρο 5: Υποβολή Προσφοράς

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μια ή και για περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων όπως αναλύονται στο ενδεικτικό προυπολογισμό.

 

Κατά την υποβολή των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν:

α.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της επισυναπτόμενης Τεχνικής Μελέτης, και τους αποδέχεται.

γ. δεν έχουν οφειλές στην εφορία και στο Ι.Κ.Α., γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας

δ. τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) γεγονός που αποδεικνύεται από την προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης

ε. Κατάσταση προσωπικού η οποία έχει υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία ΣΕΠΕ

 

Αρθρο 6: Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας  – Τρόπος πληρωμής:

Η εκτέλεση της, αναφερόμενης υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά έως ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή.

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται με την πάροδο μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Ν.Π.Δ.Δ. και σύμφωνα  με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Παράλληλα θα πρέπει να προσκομίσει  φωτογραφικό υλικό πριν και μετά την κάθε παρέμβαση που θα πραγματοποιεί.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται με χρόνο ανταπόκρισης 24 ώρες στον χώρο που προκύπτει η βλάβη και 48 ώρες το αργότερο για την αποκατάσταση αυτής, μετά από την έγγραφη πρόσκληση της Υπηρεσίας.

Η συνολική αξία των εργασιών του αναδόχου θα προκύψει από το άθροισμα του κόστους των εργασιών συντήρησης και επισκευής για δώδεκα (12) μήνες.

 

Αρθρο 7: Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Ν.Π.

 

Αρθρο 8: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική νομοθεσία για ανάλογους χώρους

 

Αρθρο 9: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

Αρθρο 10: Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 1 και 2 του Ν. 3463/2006

 

 

 

 

                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας Μηχανικός                                            Ο Πρ/νος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

 

 

Αθανάσιος Λαλλάς                                                   Ιωάννης Γουρλής