Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για "Συντήρηση φυσικών χλοοταπήτων δημοτικών γηπέδων"

16/11/2016 08:23 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Ηλιούπολη:15/11/2016

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                                      Αριθ. Πρωτ.: 1966

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                                                                

Νικομάχου 18, 16341 Ηλιούπολη

Τηλ: 210 9944001

Φαξ: 210 9910036

Email:xpapad@ilioupoli.gr                                                 ΠΡΟΣ:

 Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

Το Ν.Π. ενδιαφέρεται να αναθέσει τη «Συντήρηση φυσικών χλοοταπήτων δημοτικών γηπέδων».

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι τη Δευτέρα 21/11/2016 και ώρα 11:00 στα γραφεία το Ν.Π., ταχ. δ/νση: Μεσσηνίας και Δαμασκηνού υπόψη κας Παπαδοπούλου.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Φορολογική ενημερότητα

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 

Επίσης θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα κάτωθι:

 

-      Συμπληρωμένα τα έντυπα του Τιμολογίου Προσφοράς και του Προϋπολογισμού Προσφοράς.

-      Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται  ότι έλαβε γνώση του αντικειμένου της παρούσας μελέτης και αποδέχεται τους όρους αυτής και ότι διαθέτει τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, τα απαιτούμενα υλικά και καταρτισμένο εργατοτεχνικό προσωπικό για να εκτελέσει τις εργασίες.

-      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι  λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.

-      Ορισμό υπεύθυνου επιβλέποντα Γεωτεχνικό (Γεωπόνο η Δασολόγο η Δασοπόνο η Τεχνολόγο Γεωπονίας) κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο οποίος θα συνεργάζεται με την υπηρεσία μας.

-      Βεβαίωση απασχόλησης  Τεχνικού ασφαλείας.

 

 

Ο Πρόεδρος

                                                           

                                                            Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   

Τμήμα Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου

              

 «           « Συντήρηση Φυσικών Χλοοταπήτων   

                  Δημοτικών Γηπέδων  »  

                          

                 Αρ. Μελ. :       54    / 2016

  K.A. : 15.6262.0039

    CPV :77320000-9

 

 

 

 

 

                                                 

                                         

 

 

                                                                         

Η παρούσα Τεχνική έκθεση  αφορά στις  εργασίες για τη Συντήρηση του Φυσικού Χλοοτάπητα των Δημοτικών Γηπέδων και συγκεκριμένα για το Αθλητικό κέντρο Χαλικάκι , το  Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης και το βοηθητικό γήπεδο αυτού ,  συνολικής έκτασης Δεκαεπτά  και μισό -17,50 - στρεμμάτων  .

Αντικείμενο των εργασιών  είναι η συντήρηση του χλοοτάπητα σε συνθήκες διατήρησης 100% πυκνότητας του χλοοτάπητα σε όλη την επιφάνειά του.

Η συντήρηση του χλοοτάπητα των Γηπέδων   περιλαμβάνει τις εργασίες που αφορούν στη συντήρηση του χλοοτάπητα  που είναι: η λίπανση, η άρδευση, το κούρεμα , η αραίωση , ο αερισμός χλοοτάπητα-εδάφους, βοτανίσματα, η φυτοπροστασία,  η επανασπορά , η  εγκατάσταση προκατασκευασμένου  χλοοτάπητα καθώς και η διαγράμμιση  των γηπέδων,  όπως αυτές περιγράφονται στο Τιμολόγιο Μελέτης –Τεχνικές Προδιαγραφές  .

Όλες οι  ανωτέρω εργασίες θα γίνονται με τις απαιτούμενες επαναλήψεις , όπως ορίζονται στο Τιμολόγιο μελέτης– Τεχνικές Προδιαγραφές    . Οι  επαναλήψεις των εφαρμογών θα προσδιορίζονται από την επίβλεψη ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων .  

Η δαπάνη της παρούσας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των : Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ #24.800,00 €# , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

Το ποσό των Τριακοσίων δέκα  Ευρώ # 310,00 €#  θα βαρύνει τον Κ. Α. 15.6262.0039 του Προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. για το οικονομικό έτος 2016 ενώ για το ποσό των Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα   Ευρώ #24.490,00 €#   , θα προβλεφθεί δέσμευση δαπάνης , που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6262.0039 του Προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ .για το οικονομικό έτος 2017.     

                 

                                                                    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 

 

 

                                                                     Ε. ΜΕΣΣΗΝΗ

                                                                     ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α

Είδος Εργασιών  

Μον. Μετ.

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας (Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

1

Άρδευση Χλοοτάπητα

Στρέμμα

17,50 (*42)

2,00

1.470,00

2

Λίπανση Χλοοτάπητα

Στρέμμα

17,50 (*8)

14,00

1.960,00

3

Κούρεμα Χλοοτάπητα

Στρέμμα

17,50 (*26)

22,00

10.010,00

4

Αραίωμα  Χλοοτάπητα

Στρέμμα

17,50  (*1)

20,00

350,00

5

Αερισμός  Χλοοτάπητα

Στρέμμα

17,50  (*1 )

20,00

350,00

6

Βοτάνισμα

Στρέμμα

  2,00 (*3)

51,66

310,00

7

Επανασπορά Χλοοτάπητα

Στρέμμα

10

250,00

2.500,00

8

Προκατασκευασμένος  Χλοοτάπητας                            ( επανατοποθέτηση )

Στρέμμα

0,5

1.000,00

500,00

9

Φυτοπροστασία χλοοτάπητα

Στρέμμα

17,50  (*2)

30,00

1.050,00

10

Διαγράμμιση Γηπέδου

τεμ.

1         (*15)

100,00

1.500,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

20.000,00

 

 

 

Φ.Π.Α 24%

4.800,00

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.800,00

  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

          Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΕΣΣΗΝΗ

       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΙΖΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α

Είδος Εργασιών  

Μον. Μετ.

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας (Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

1

Άρδευση Χλοοτάπητα

Στρέμμα

17,50 (*42)

 

 

2

Λίπανση Χλοοτάπητα

Στρέμμα

17,50 (*8)

 

 

3

Κούρεμα Χλοοτάπητα

Στρέμμα

17,50 (*26)

 

 

4

Αραίωμα  Χλοοτάπητα

Στρέμμα

17,50  (*1)

 

 

5

Αερισμός  Χλοοτάπητα

Στρέμμα

17,50  (*1 )

 

 

6

Βοτάνισμα

Στρέμμα

  2,00 (*3)

 

 

7

Επανασπορά Χλοοτάπητα

Στρέμμα

10

 

 

8

Προκατασκευασμένος  Χλοοτάπητας                            ( επανατοποθέτηση )

Στρέμμα

0,5

 

 

9

Φυτοπροστασία χλοοτάπητα

Στρέμμα

17,50  (*2)

 

 

10

Διαγράμμιση Γηπέδου

τεμ.

1         (*15)

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

Φ.Π.Α 24%

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

 

 

 

ΦΠΑ 24% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Τμήμα Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου

              

 «                    « Συντήρηση Φυσικών Χλοοταπήτων   

                            Δημοτικών Γηπέδων  »  

                         

                            Αρ. Μελ. :     54      / 2016

     K.A. : 15.6262.0039

         CPV :77320000-9

 

                                                         

                                            ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ  1ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στις εργασίες για την Συντήρηση Φυσικών Χλοοταπήτων Δημοτικών Γηπέδων .  

Η δαπάνη της παρούσας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των : Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ #24.800,00 €# , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

Το ποσό των Τριακοσίων δέκα  Ευρώ # 310,00 €#  θα βαρύνει τον Κ. Α. 15.6262.0039 του Προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. για το οικονομικό έτος 2016 ενώ για το ποσό των Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα   Ευρώ #24.490,00 €#   , θα προβλεφθεί δέσμευση δαπάνης , που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6262.0039 του Προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ .για το οικονομικό έτος 2017. Η ως άνω παροχή υπηρεσιών θα διαρκέσει δώδεκα (12) μήνες.

  

 ΑΡΘΡΟ  2ο

 

Τα στοιχεία  της σύμβασης κατά σειρά είναι :

  1. Μελέτη ( Τεχνική έκθεση , Προϋπολογισμός ,  Τιμολόγιο μελέτης –Τεχνικές προδιαγραφές    )
  2. Προϋπολογισμός Προσφοράς 
  3. Τιμολόγιο προσφοράς
  4. Η παρούσα Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

 

ΑΡΘΡΟ  3ο

 

Η παρούσα παροχή υπηρεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Διατάξεις:

α)  του Ν. 3463/2006 - Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

β)  του Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87Α΄/7.6.2010

γ)  του Ν. 4412 /2016

 

ΑΡΘΡΟ  4ο

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού :  συμπληρωμένα τα έντυπα του Τιμολογίου Προσφοράς και του Προϋπολογισμού Προσφοράς και Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται  ότι έλαβε γνώση του αντικειμένου της παρούσας μελέτης και αποδέχεται τους όρους αυτής και ότι διαθέτει τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό , τα απαιτούμενα υλικά και καταρτισμένο εργατοτεχνικό προσωπικό  για να εκτελέσει τις εργασίες  Συντήρησης Φυσικών Χλοοταπήτων Δημοτικών Γηπέδων .

 

ΑΡΘΡΟ  5ο

1.       Ο μειοδότης-οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι  λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.

2.       Ο μειοδότης-οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίσει επίσης επί ποινή αποκλεισμού  :

P Ορισμό   υπεύθυνου επιβλέποντα Γεωτεχνικό (Γεωπόνο η Δασολόγο η Δασοπόνο η Τεχνολόγο Γεωπονίας ) κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών , ο οποίος θα συνεργάζεται με την υπηρεσία μας

P Βεβαίωση απασχόλησης  Τεχνικού ασφαλείας  .

 

ΑΡΘΡΟ  6ο

Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου  είναι σταθερές  και αμετάβλητες  σε όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.

Η παρεχομένη από τον ανάδοχο υπηρεσία θα παραληφθεί τμηματικά για τις ενδιάμεσες πληρωμές από τον επιβλέπoντα  καθώς και από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.  όπως έχει συγκροτηθεί και υφίσταται.

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά κατά την διάρκεια της καλής εκτέλεσης της εργασίας με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους  των υπηρεσιών – εργασιών,  συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον  η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της παροχής των τμηματικών εργασιών .

 

ΑΡΘΡΟ  7ο

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

 

Οι εργασίες για την παροχή της υπηρεσίας  αρχίζουν να δίδονται αμέσως  μετά την  υπογραφή του  Συμφωνητικού ,η  δε προθεσμία ολοκλήρωσης των   καθορίζεται σε διάστημα δώδεκα   μηνών (12) , από την υπογραφή του Συμφωνητικού  .

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/16.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:


α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα  της ολοκλήρωσης των διαδικασιών της ανάθεσης  και κάθε άλλη μελλοντική νόμιμη κράτηση. Τα πάσης φύσεως έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τους υποψήφιους αναδόχους .

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

 

Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να  παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

 

Ο παροχέας είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εμπίπτουν στον τομέα της ευθύνης του και περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. Κατά την παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών εξετάζεται και διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών – υπηρεσιών ή οποιουδήποτε είδους πρόβλημα που σχετίζεται με τις υπηρεσίες. Ο παροχέας υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την πορεία των εργασιών.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216  του Ν.4412/16).

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σ΄ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ  13ο

 

Για ότι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/16 καθώς και για την επίλυση διαφορών αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ  14ο

Οι αναγραφόμενες εργασίες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες εργασίες εκτέλεσης και είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι εντολές θα δίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.   , είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστούν να περαιωθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες εργασίες.

Συνεπώς, σε περίπτωση μη εκτέλεσης του συνόλου των αναγραφόμενων στη σύμβαση εργασιών, (οι οποίες είναι το σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων εργασιών για τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.   ), εφόσον οι ανάγκες του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.  επιβάλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η εκτέλεση όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης εργασίας, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση γι’  αυτό από τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.  .

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του Ν.4412/2016.

                 

                          Η Συντάξασα                                                                             Ο Δ/ντης

 

                       Ευτέρπη Μεσσήνη                                                            Κων/νος Σχίζας

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ                                                        ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ   

                    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο

 Η άρδευση  του χλοοτάπητα θα γίνεται  με την κατάλληλη συχνότητα  σε συνάρτηση με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν και της αποθηκευτικής ικανότητας του εδάφους , ώστε το νερό να πέφτει σε μικρή ποσότητα , με μεγάλο διαμελισμό σταγονιδίων , χωρίς να λιμνάζει .

Η άρδευση του χλοοτάπητα θα γίνεται με τη χρήση των υφιστάμενων δικτύων  άρδευσης , με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένου συστήματος .

Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός , έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του δικτύου άρδευσης .

Σύμφωνα με την παρούσα προβλέπονται σαράντα δύο  -42- επαναλήψεις,  ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες που προκύπτουν .

Οι εργασίες και οι δαπάνες που θα προκύπτουν για τη συντήρηση των δικτύων του αυτόματου ποτίσματος , όπως  αντικατάσταση – καθαρισμός και εγκατάσταση νέων (όταν απαιτείται ) εκτοξευτήρων , ηλεκτροβανών και λοιπών υλικών ,  είναι υποχρέωση του αναδόχου.

(Σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.2.5 και ΕΤΕΠ 10-06-01-00)

Τιμή Μονάδας :  2,00  € /στρέμμα 

 

Άρθρο 2ο

 Η λίπανση του χλοοτάπητα θα γίνεται με την κατάλληλη  συχνότητα που απαιτείται για τη σωστή ανάπτυξη του χλοοτάπητα . Η λίπανση θα γίνεται  μέσω του δικτύου ποτίσματος , με οκτώ  επαναλήψεις ανά έτος. Τα είδη και οι ποσότητες των λιπασμάτων θα εγκριθούν από τον επιβλέποντα γεωπόνο. Η δαπάνη για την προμήθεια των παραπάνω λιπασμάτων βαραίνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με την παρούσα .

 ( Σύμφωνα με τα άρθρα ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.3 /ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4 και ΕΤΕΠ 10-06-  03-00 )

Τιμή Μονάδας :    14,00  € / στρέμμα

 

Άρθρο 3ο

 Το κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται ανάλογα με την εποχή και το ρυθμό ανάπτυξής του . Οι εργασίες θα γίνονται με τη χρήση μικρού ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση .

Σύμφωνα με την παρούσα προβλέπεται η πραγματοποίηση είκοσι έξι  -26- επαναλήψεων ανά έτος . Η συχνότητα των επαναλήψεων θα προσδιορίζεται από τις καιρικές συνθήκες και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων ,  σε συνεννόηση με την επίβλεψη.

(Σύμφωνα με το  άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.2 και ΕΤΕΠ 10-06-04-03 )

Τιμή Μονάδας :  22,00 € / στρέμμα

Άρθρο 4ο

Το αραίωμα (Thatching)  του χλοοτάπητα προβλέπει την αραίωση και απομάκρυνση του στρώματος thatch που δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου και είναι το σύνολο των ζώντων και νεκρών βλαστών , κομμένων φύλλων ,ριζών κλπ. μεταξύ ζώνης βλάστησης και επιφάνειας του εδάφους. Οι εργασίες θα γίνονται με τη χρήση του κατάλληλου  μηχανολογικού εξοπλισμού , με μια  -1-  επανάληψη  ανά έτος.

(Σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΠΡΣ  ΣΤ11 και ΕΤΕΠ 10-06-08-00 )

Τιμή Μονάδας :   20,00  € / στρέμμα

Άρθρο 5ο

Ο αερισμός του χλοοτάπητα –εδάφους  θα γίνεται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και το βαθμό ανάπτυξης του φυτού . 

Ο αερισμός είναι η καλλιεργητική πρακτική με την οποία το έδαφος που έχει υποστεί συμπίεση ανακουφίζεται και αποκτά εκ νέου την ικανότητα ανεμπόδιστης κυκλοφορίας υγρών και αέριων στοιχείων που υποστηρίζουν το μεταβολισμό του ριζικού συστήματος. Ο αερισμός θα γίνει με μηχάνημα αερισμού μεγάλων επιφανειών, με εξαρτήματα  που θα διεισδύουν και διαπερνούν το έδαφος .

Οι εργασίες θα γίνονται με τη χρήση του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού  , με μια  -1-  επανάληψη  ανά έτος.

( Σύμφωνα με το άρθρο  ΝΑΠΡΣ  ΣΤ10 και ΕΤΕΠ 10-06-08-00  )

Τιμή Μονάδας :   20,00  € / στρέμμα

Άρθρο 6ο

Το Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χρήστη και αφορά στην εκρίζωση και απομάκρυνση ξένων και ανεπιθύμητων φυτικών οργανισμών ( ζιζάνια )  στον περιβάλλοντα χώρο των γηπέδων . Οι εργασίες θα γίνονται με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού , με τρείς  -3-  επαναλήψεις ανά έτος .

 (Σύμφωνα με το άρθρο  ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2 και ΕΤΕΠ 10-06-06-00  )

Τιμή Μονάδας : 51,66 €  /στρέμμα

Άρθρο 7ο

Η Επανασπορά του χλοοτάπητα επιβάλλεται μετά την ανακατασκευή του γηπέδου στο Δημοτικό στάδιο Ηλιούπολης και την εγκατάσταση χλοοτάπητα με θερμόφιλο είδος ( Βερμούδας ) .

Το αντικείμενο Επανασποράς του  χλοοτάπητα  περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Την κατεργασία του εδάφους ,για τον ψιλοχωματισμό του.
2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση και επιχωμάτωση υλικού: χώμα –άμμου ( με αναλογία άμμου 80%) , την  ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε    βάθος 10-12 cm.

3. Το κυλίνδρισμα του εδάφους για την εξομάλυνση του , από ανωμαλίες που προκύπτουν από τη χρήση .

4. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.
5. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης    εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος    και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με    το είδος του σπόρου.

6. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με   ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.

7. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.

8. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

9. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την   εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

10. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις

του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την  απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά   χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

11.Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος  10 εκατοστά .

(Σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε13.1 και ΕΤΕΠ 10-05-02-01 )

Τιμή Μονάδας :  250,00    €  /στρέμμα

Άρθρο 8ο

Τοποθέτηση προπαρασκευσμένου χλοοτάπητα σημειακά , όπου πιθανά θα προκύψουν κενά από τη χρήση .

Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με   φρέζα , για τον ψιλοχωματισμό του  εδάφους.

2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης  τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό  φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm

3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η    κατάλληλη επιφάνεια.

4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.

5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με   οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.

6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την   εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του

 χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την   απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά   χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

( Σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε13.2 και την ΕΤΕΠ10-05-02-02)

Τιμή Μονάδας :   1.000,00  € /στρέμμα

 

Άρθρο 9ο

 Η Φυτοπροστασία αφορά στην καταπολέμηση των ασθενειών και εντομολογικών προσβολών που πιθανά να εμφανιστούν στο χλοοτάπητα . Οι ψεκασμοί που θα εφαρμοστούν θα είναι προληπτικοί και κατασταλτικοί και με σκευάσματα σύμφωνα  με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με δύο επαναλήψεις ανά έτος , τουλάχιστον  .

Η δαπάνη για την προμήθεια των παραπάνω φυτοφαρμάκων   βαραίνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με την παρούσα .

(Σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.3 )

Τιμή Μονάδας :  30,00  € /στρέμμα

 

Άρθρο 10 ο

 Η Διαγράμμιση των γηπέδων ποδοσφαίρων αφορά στις εργασίες και όλα τα υλικά για την πλήρη γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα λευκό μη εποξειδικό , να αντανακλά στο φωτισμό , με πλάτος γραμμής δέκα -10- εκατοστά , με δεκαπέντε -15-  εφαρμογές ανά έτος , εφόσον απαιτηθεί  . Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Επίσημης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου  για επίσημους αγώνες ποδοσφαίρου . Η δαπάνη για την προμήθεια των  υλικών  , η εργασία χάραξης και η  γραμμογράφηση ,θα γίνουν  σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας και βαραίνει τον ανάδοχο σύμφωνα με την παρούσα.

Τιμή Μονάδας –Εφαρμογής : 100,00    €

 

                                          

      Η Συντάξασα                                                  Ο Δ/ντης

 

 

     Ευτέρπη Μεσσήνη                                         Κων/νος Σχίζας

 

       ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ                                          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ