Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για "Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του Ν.Π."

16/11/2016 08:31 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Ηλιούπολη:15/11/2016

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                                      Αριθ. Πρωτ.: 1967

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                                                                

Νικομάχου 18, 16341 Ηλιούπολη

Τηλ: 210 9944001

Φαξ: 210 9910036

Email:xpapad@ilioupoli.gr                                                 ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

Το Ν.Π. ενδιαφέρεται να αναθέσει τη «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του Ν.Π.».

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι τη Δευτέρα 21/11/2016 και ώρα 11:00 στα γραφεία το Ν.Π., ταχ. δ/νση: Μεσσηνίας και Δαμασκηνού υπόψη κας Παπαδοπούλου.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Φορολογική ενημερότητα

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Επίσης θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα κάτωθι:

 

-      Βεβαίωση εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση που να φανερώνει ότι ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

-      Υπεύθυνης δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή ότι τηρούν τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση.

-      Υπεύθυνης δήλωσης ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16).

-      Πιστοποιητικό - βεβαίωση από την ιδρύτρια εταιρία «SUNTECH Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ότι είναι πιστοποιημένοι μεταπωλητές του προγράμματος «Fortune Cloud CommerceFCC”».

 

Ο Πρόεδρος

                                                            Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος

 

 

 

Ηλιούπολη : 11/11/2016

Αρ. πρωτ:1932                        396

 

 
 


 


ΠΡΟΣ :Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.

 

 
                                                                                                                                                   


 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.»

Α. Εισαγωγή

Στο Ν.Π. υλοποιήσαμε και εφαρμόσαμε online εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας μας με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη υιοθετώντας νέες προσεγγίσεις και εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους

Συγκεκριμένα επινοήθηκαν και υλοποιήθηκαν οι παρακάτω υπηρεσίες:

α) Κατοχύρωσης θέσης στα προγράμματα άθλησης, στα  εργαστήρια τέχνης και στο Δημοτικό Ωδείο του Ν.Π. - σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα- σε απόλυτους αριθμούς, η οποία εμφανίζεται στους δικαιούχους μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία συνδέεται άμεσα με το σύστημα μηχανογραφικής καταχώρησης μελών. Με τον τρόπο αυτό οι δικαιούχοι γνωρίζουν εκ των προτέρων που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα προγράμματα που επιθυμούν.

β) Καταχώριση άρθρων, φωτογραφιών, διαφημίσεων κράτησης θέσεων στα τμήματα κολύμβησης κλπ – Blog  από τους τους χρήστες του προγράμματος, έχοντας ταυτόχρονα πλήρη δυνατότητα επικοινωνίας με τα social media διασφαλίζοντας έτσι  την πληρέστερη ενημέρωση  και  πληροφόρηση των πολιτών για τα προγράμματα και τις δράσεις του Ν.Π.

γ)Δημιουργία ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αιτημάτων  ώστε να απλουστεύσουμε  τον τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες, αποσυμφορίζοντας τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.

δ) Οικονομική διαχείριση των συνδρομών αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

ε) Δυνατότητα των χρηστών να διαχειρίζονται τις επαφές στέλνοντας μαζικά email και μαζικά SMS για την έγκυρη ενημέρωση των μελών των προγραμμάτων.

 

 

 

Β. Περιγραφή εργασιών - Ενδεικτικός προϋπολογισμός- Επιμέτρηση εργασιών:

Η παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης συνδρομών του Ν.Π.

Συγκεκριμένα αφορούν:

α) Την υποστήριξη και παραμετροποίηση του προγράμματος Παρακολούθησης Συνδρομών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

β) Την ετήσια φιλοξενία των ιστοσελίδων αθλητισμού – πολιτισμού (ενοικίαση χώρου σε υπολογιστές για την τοποθέτηση των αρχείων του).

γ) Υποστήριξη και  Προσαρμογή των ιστοσελίδων στις ανάγκες όπως σήμερα διαμορφώνονται.

δ) Αδιάλειπτη ενημέρωση των ιστοσελίδων ώστε το περιβάλλον τους να είναι φιλικό προς τους πολίτες.

Η εφαρμογή βρίσκεται στο Cloud και υποστηρίζεται μέσω οποιουδήποτε Internet browser (περιηγητή σελίδων).

α/α

ΕΙΔΟΣ

Cpvs

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. Κατ΄ αποκοπή

ΔΑΠΑΝΗ 

1

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του Ν.Π.Δ.Δ

72267000-4

Εργασία

1

4400,00

4400,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  :

4.400,00

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%:

1056,00

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ :

5546,00

 

Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 20.000,00 €, ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούν Φ.Π.Α.

Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών στον Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία μπορούν να συντάσσονται απο έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να θεωρούνται απο τον προιστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που ο προυπολογισμός τους δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης (20.000.00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σύμφωνα το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον προυπολογισμό και τα λοιπά, κατα την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της υπηρεσίας, τα οποία περιέρχονται σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

 

Ύπαρξη πιστώσεων:

Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2016. Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των €5.546,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% εκ των οποίων το ποσό των €1.860,00 με Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6266.0005 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 ενώ για το ποσό των €3.596,00 με Φ.Π.Α. 24% θα γίνει πρόβλεψη που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6266.0005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/14, του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Φορέας χρηματοδότησης:

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ..

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.α.) που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

·         που ασκούν δραστηριότητα παροχή υπηρεσιών σχετική με το αντικείμενο. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση.

·         δεν έχουν οφειλές στην εφορία και στο Ι.Κ.Α., γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας

·         τηρούν τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή.

·         τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) γεγονός που αποδεικνύεται από την προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

·         είναι πιστοποιημένοι μεταπωλητές του προγράμματος «Fortune Cloud CommerceFCC”» γεγονός που αποδεικνύεται από την προσκόμιση πιστοποιητικού- βεβαίωση χρήσης από την ιδρύτρια εταιρία «SUNTECH Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».

 

Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας:

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση (αρ. 118 του ν 4412/2016)

μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου.

Συμβατικά Στοιχεία:

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι:

·         Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

·         Η προσφορά του μειοδότη

 

 

Έγκριση Αποτελέσματος:

Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.

Σύμβαση:

Η σύμβαση θα καταρτιστεί απο την υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή.

Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας  – Τρόπος πληρωμής:

Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά έως δώδεκα (12) μήνες και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται με την πάροδο μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Ν.Π.Δ.Δ. και σύμφωνα  με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

 

Τόπος Εκτέλεσης:

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν με επιτόπιες επισκέψεις του ανάδοχου στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. Παράλληλα θα μπορούν να παρασχεθούν και τηλεφωνικά ή και με την χρήση του διαδικτύου (email-teamviewer κ.α.).

Επίλυση διαφορών:

Αρμόδια όργανα, για την επίλυση διαφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων, είναι τα ελληνικά Δικαστήρια.

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία:

1.    Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

2.    Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3.    Οι διατάξεις του Π.Δ. 113/10

4.    Η παράγραφος Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

          

 

Η Συντάξασα         Η Πρ/νη Τμ. Αθλητισμού       Η πρ/νη Δ/νσης                     Ο Πρόεδρος

                                                                                                                

 

 

Π. Παπαδοπούλου              Ελένη Ψήμμα                Στέλλα Μαλατζη            θ. Γιαννόπουλος