Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΜΕ 2/2018 Γυμναστών

13/12/2018 11:31 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σήμερα την 13/12/2018 προβαίνουμε στην ανάρτηση της υπ΄ αριθμ. 1563/22-10-2018 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2018 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την  α) «Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης» και β) «Λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.      

Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ημερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 14/12/2018 και λήγει την 23/12/2018.          Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ 


Για να δείτε το παράρτημα πατήστε εδώ 

Για να δείτε την αίτηση πατήστε εδώ