Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΜΕ 3/2019

23/12/2019 11:53 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σήμερα την 24/12/2019 προβαίνουμε στην ανάρτηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ.::1549/8-11-2019 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 3/2019 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την  α) «Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης» και β) «Λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

            Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ημερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 25/12/2019 και λήγει την 3/1/2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 3/2019
ΑΙΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ