Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για δαπάνες καθαρισμού γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων

08/04/2016 14:54 on Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΠληροφορίες: Π. Παπαδοπούλου
Τηλ: 210 9944001
Φαξ: 210 9910036
   
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ενημερώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο ενδιαφέρεται για «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων»
Ο προϋπολογισμός για τη δαπάνη των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσού 19.999,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το ποσό των 16.728,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ23% θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6274.0001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και για το ποσό των 3.271,80€ θα γίνει πρόβλεψη δέσμευσης δαπάνης, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6274.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας διατίθενται από την Διοικητική-  Οικονομική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου κλειστές και σφραγισμένες στην οδό Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, 16341 Ηλιούπολη μέχρι τη Δευτέρα 29/2/2016 και από τις 8.30 έως 11.00.
 
 
Για να δείτε την Τεχνική Μελέτη πατήστε εδώ


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ