Ενδέκατη (11η) συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

08/04/2016 15:09 on Συνεδριάσεις Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου  2013 και ώρα 20:30, στο γραφείο συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(επί της οδού Νικομάχου18, Κ. Ηλιούπολη) με τα παρακάτω θέματα :


1.    3η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
2.    Παράταση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Νο 28/2013 
3.    Δέσμευση πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων 
4.    Έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού «Συντήρηση χλοοταπήτων ανοικτών γηπέδων» Α.Μ.:44/2013.
5.    Μετατροπή, ως προς τη χρονική διάρκεια, της σύμβασης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
6.    Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για την κάλυψη εποχικών αναγκών.
7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2013
8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προκήρυξη θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου 
9.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.971,28€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  του ΚΑ 15.6661.0005 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού πατώματος στη Δημοτική Βιβλιοθήκη» (Α.Μ.: 58/2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.
10.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.462,45€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% του ΚΑ 15.6471.0018 με τίτλο «Πολιτιστικά Αφιερώματα» (Α.Μ.:57/2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.
11.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διοίκησης του Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης και ορισμός των μελών της  
12.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων τέχνης 
13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία των προγραμμάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών
14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία της κινητής δημοτικής βιβλιοθήκης
15.    Κάλυψη του έργου της νοσηλευτικής εποπτείας των προγραμμάτων του κολυμβητηρίου από τα κολυμβητικά σωματεία της πόλης μας
16.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 996,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του Κ.Α.  15/6262.0002  για «Συντήρηση και επισκευή ανοιχτών αθλητικών χώρων» (Α.Μ. 59/2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
17.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.991,43 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του Κ.Α.  15/6662.0005  για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» (Α.Μ. 60/2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
 
Ενημερώσεις Προέδρου