Πρόσκληση σε πέμπτη (5η) συνεδρίαση Δ.Σ. για το 2013

08/04/2016 15:10 on Συνεδριάσεις Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 20 Μαρτίου  2013 και ώρα 20.30., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. του ΠΑΟΔΗΛ (Ταχ. Δ/νση Νικομάχου 18) , με τα παρακάτω θέματα :

 

1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού
2. Ορθή επανάληψη της υπ΄αρίθμ. 145/2012 Α.Δ.Σ. «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας»
3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2013 και ορισμός διαχειριστή αυτής.
4. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου εξέδρας κολυμβητηρίου».  
5. Όρθή επανάληψη της υπ΄αρίθμ. 12/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου «Ορισμός Επιτροπών για προμήθειες και εργασίες – υπηρεσίες έτους 2013».
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.671,20€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6473.0005 με τίτλο «Οργάνωση σεμιναρίων – διαλέξεων, επιμορφώσεων», του ισχύοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Νομικού Προσώπου. (Α/Μ 9/2013).
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 713,40€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6613.0004 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων (προγράμματα, αφίσες, προσκλήσεις)» Α.Μ.10/2013
8. Αποδοχή ή μη προσφοράς εθελοντικής εργασίας από δύο Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης σε ΑμΕΑ

Ενημερώσεις Προέδρου