Δέκατη(10η)Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

08/04/2016 15:10 on Συνεδριάσεις Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τρίτη 30 Ιουλίου  2013 και ώρα 20:30, στο Πολιτιστικό τμήμα-Βιβλιοθήκη του Νομικού Προσώπου(επί της οδού Νικομάχου18, Κ. Ηλιούπολη) με τα παρακάτω θέματα :


1. Έγκριση πληρωμής εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ του πρώην υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημάκη Δημήτριου του Λαζάρου.

2. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 145/2012 απόφασης του Δ.Σ. «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».

3. Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) – Γρηγόρης Γρηγορίου» και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Future Library για τη δράση «Ελκυστικοί Χώροι Μάθησης και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο / MEDIA Lab» με απώτερο στόχο τη βελτίωση και ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών και σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης και πληροφόρησης για τους κατοίκους της περιοχής».

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 369,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  του ΚΑ 00.6431.0002 με τίτλο «Δημοσιεύσεις – καταχωρήσεις σε τοπικό τύπο» (Α.Μ.: 51/2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.894,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  του ΚΑ 15.6264.0002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων» (Α.Μ.:52/2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.503,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  του ΚΑ 15.6471.0018 με τίτλο «Πολιτιστικά Αφιερώματα» (Α.Μ.:53/2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.


7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 590,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  του ΚΑ 15.6662.0006 με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού» (Α.Μ.:45 /2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 738,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  του ΚΑ 15.6262.0002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ανοικτών αθλητικών χώρων» (Α.Μ.:47 /2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.

9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.999,68 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  του ΚΑ 15.6681με τίτλο «Προμήθεια υλικών φαρμακείου» (Α.Μ.:46 /2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.075,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  του ΚΑ 15/7134.0002 με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού προγράμματος» (Α.Μ.:49/2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 492,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  του ΚΑ 15/6266.0003  με τίτλο «Συντήρηση ιστοσελίδας» (Α.Μ.:50/2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.


12. Αίτημα για παράταση του προγράμματος καμπ καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών για την περίοδο 26/08/2013 έως 10/09/2013.

13. Ψήφιση πίστωσης του  Κ.Α. 15.6255.0002 με τίτλο: «Λοιπά ασφάλιστρα» ποσού 9.000,00 €, του ισχύοντος προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το οικονομικό έτος 2013. (Α.Μ.:48/2013)

 


14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 885,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  του ΚΑ 15/6266.0003  με τίτλο «Συντήρηση ιστοσελίδας» (Α.Μ.:54/2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.


15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.348,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  του ΚΑ 15/7134.0002 με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού προγράμματος» (Α.Μ.:55/2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.


16. Ψήφιση πίστωσης ποσού  553,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  του ΚΑ 15/6264.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φάξ » (Α.Μ.:56/2013) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.

17. Λήψη ή μη απόφασης για ανάθεση εργασιών, που αφορά την απρόσκοπτη λειτουργία του κινηματογράφου.


Ενημερώσεις Προέδρου