Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για "Εργασίες υποστήριξης τεχνολογίας Η/Μ εγκαταστάσεων καθαρισμού και απολύμανσης κολυμβητηρίου

21/12/2020 09:01 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να δείτε την περίληψη προκήρυξης πατήστε εδώ

Για να δείτε την Τεχνική Έκθεση πατήστε εδώ

Για να δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) πατήστε εδώ

Για διευκρινίσεις πατήστε εδώ