Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΜΕ 1/2020

05/01/2021 11:39 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σήμερα την 05/01/2020 προβαίνουμε στην ανάρτηση της 
υπ΄ αριθμ.:1559/12-11-2020 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την  α) «Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης» και β) «Λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.   
Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ημερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 06/01/2021 και λήγει την 15/01/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ
ΑΙΤΗΣΗ