Εκτύπωση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συντήρηση υποσταθμών ΔΕΗ

Ημερομηνία .

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ενημερώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο ενδιαφέρεται για την «Συντήρηση και επισκευή υποσταθμών ΔΕΗ».

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των €996,30 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6262.0030 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, οικονομικού έτους 2015για την «Συντήρηση και επισκευή υποσταθμών ΔΕΗ».

Τεχνικές προδιαγραφές των ειδών διατίθενται από την Διοικητική-  Οικονομική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου κλειστές και σφραγισμένες στην οδό Μεσσηνίας και Δαμασκηνού (Δημοτικό Κολυμβητήριο), 16341 Ηλιούπολη μέχρι την Δευτέρα 25/5/2015 και από τις 8.30 έως 11.00.

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εκτύπωση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ημερομηνία .

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ενημερώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο ενδιαφέρεται για την επισκευή και συντήρηση των αντλιών των κολυμβητικών δεξαμενών στο δημοτικό κολυμβητήριο Ηλιούπολης..

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των €2.490,75 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6264.0011 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, οικονομικού έτους 2015για την «Επισκευή αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων ανακυκλοφορίας κολυμβητικών δεξαμενών».

Τεχνικές προδιαγραφές των ειδών διατίθενται από την Διοικητική-  Οικονομική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου κλειστές και σφραγισμένες στην οδό Μεσσηνίας και Δαμασκηνού (Δημοτικό Κολυμβητήριο), 16341 Ηλιούπολη μέχρι την Δευτέρα 25/5/2015 και από τις 8.30 έως 11.00.

                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                    ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εκτύπωση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επισκευή αντλιών

Ημερομηνία .

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ενημερώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο ενδιαφέρεται για την επισκευή και συντήρηση των αντλιών των κολυμβητικών δεξαμενών στο δημοτικό κολυμβητήριο Ηλιούπολης..

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των €2.490,75 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6264.0011 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, οικονομικού έτους 2015για την «Επισκευή αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων ανακυκλοφορίας κολυμβητικών δεξαμενών».

Τεχνικές προδιαγραφές των ειδών διατίθενται από την Διοικητική-  Οικονομική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου κλειστές και σφραγισμένες στην οδό Μεσσηνίας και Δαμασκηνού (Δημοτικό Κολυμβητήριο), 16341 Ηλιούπολη μέχρι την Δευτέρα 25/5/2015 και από τις 8.30 έως 11.00

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                          ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ